Câu cầu khiến của động từ GET

Cấu trúc câu cầu khiến thông thường thì nhiều bạn học tiếng Anh nắm được rồi, tuy nhiên với 1 số động từ đặc biệt thì lại có cấu trúc riêng. Không còn cách nào khác là chúng ta phải học thuộc từng cách dùng thôi. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cấu trúc câu cầu khiến của động từ GET nhé:

Chúng ta sử dụng cấu trúc cầu kiến của động từ GET để diễn tả một việc gì đó được làm bởi người thứ 3 hoặc chúng ta yêu cầu ai đó làm một việc gì.Thông thường với cấu trúc này thì, người thực hiện công việc đó là người được nhờ, bị thuyết phục để làm công việc.

 • She always gets her sister to clean her room.(Cô ấy luôn nhờ em gái dọn phòng hộ mình)
 • I’m going to get Tom to do my homework.(Tôi nhờ Tom làm bài tập hộ)

Có 2 dạng cầu khiến, đó là Thể chủ động (Active Causative) và Thể Bị động (Passive Causative)

 1. Active Form: Get + somebody +  to dosomething

To do = Động từ nguyên mẫu có TO, ta thay To do bằng các động từ khác như: to clean, to iron.

 • She always gets her sister to cleanher room.
 • I’m going to get Tom to do my homework.
 • I got my mother to iron my shirt.
 • How can I get him to fix the watch.
 • Maria has got her landlord to change the door.
 • Shall we get the children to tidy the room?
 1. Passive Form: Get + something +  doneby somebody


Ví dụ

 • She always gets her room cleaned by her sister.
 • I’m going to get my homework done by Tom.
 • I got my shirt ironed by my mother.
 • How can I get the watch fixed.
 • Maria has got the door changed by her landlord.
 • Shall we get the room tidied by the children?
 1. Cách chia thì cho động từ Get trong câu:
 • I get my sister to wash my dirty clothes.
 • I must get my sister to wash my dirty clothes.
 • Do you get your  sister to wash your dirty clothes?
 • Did you get your  sister to wash your dirty clothes?
 • I will get my sister to wash my dirty clothes.
 • She gets her sister to wash her dirty clothes.
 • I got my sister to wash my dirty clothes.
 • I have got my sister to wash my dirty clothes.
 • I can get my sister to wash my dirty clothes
 • I am going to get my sister to wash my dirty clothes.
 • I should get my sister to wash my dirty clothes.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *